[STRONA GŁÓWNA] | Aktualnie przeglądasz: Dział Ewidencji i Świadczeń » ABC bezrobotnego » Dokumenty wymagane przy rejestracji
Dokumenty wymagane przy rejestracji

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy wypełnia KARTĘ REJESTRACYJNĄ. Wypełniane są tylko pola BIAŁE tej karty. Każda informacja zapisana w karcie podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji, osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym, w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

1. Wypełniona karta rejestracyjna + oświadczenie . Bezrobotny w obecności upoważnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie rejestracyjnej.

2. Dokument tożsamości - dowód osobisty, osoby posiadające zameldowanie tymczasowe - zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym.

3. W przypadku cudzoziemca - paszport, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Bytomia oraz karta pobytu cudzoziemca.

4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub prawo do wykonywania określonego zawodu - dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (oryginały + kserokopie).

5. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (oryginały +kserokopie).

6. W przypadku zatrudnienia za granicą - wszelkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie w danym kraju np.: P45, P60, payslipy, nr identyfikacyjny, umowy, kontrakty itp. (oryginały + kserokopie).

7. Zaświadczenia potwierdzające osiąganą miesięcznie wysokość wynagrodzenia brutto przy stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą.

8. Zaświadczenie potwierdzające podstawę wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przy wykonywaniu pracy na umowę agencyjną, umowę - zlecenie oraz wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

9. Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy oraz decyzja właściwego organu o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

10. Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy.


11. Książeczka wojskowa - jeżeli osoba odbywała zasadniczą służbę wojskową, dostarcza kserokopię okresu odbywania służby wojskowej z oryginałem książeczki wojskowej do wglądu.

12. Osoby pobierające w ostatnim okresie rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź świadczenie rehabilitacyjne z ZUS dostarczają decyzję przyznającą i wstrzymującą w/wym. świadczenie (oryginał + kserokopia).

13. W przypadku pozbawienia wolności - świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności (oryginał + kserokopia).

14. W przypadku osób niepełnosprawnych:

 

  •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał),
  • decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego (oryginał + kserokopia).

 

15. Akt urodzenia dziecka
Jeżeli osoba po raz pierwszy zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

16. Zaświadczenie o kontynuacji nauki
Jeżeli osoba zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko powyżej 18 - go roku życia, kontynuujące naukę.