[STRONA GŁÓWNA] | Aktualnie przeglądasz: Dział Ewidencji i Świadczeń » ABC bezrobotnego » Dokumenty wymagane przy rejestracji

Dokumenty wymagane przy rejestracji

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI

 

 1. Wniosek o rejestrację + oświadczenie
 2. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
 3. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 4. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień
 5. w przypadku zatrudnienia za granicą wszelkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. P45, P60, payslipy, nr identyfikacyjny, umowy, kontrakty itp.
 6. zaświadczenia potwierdzające osiąganie miesięcznie dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przy stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub wykonywaniu pracy w okresie pozbawienia wolności
 7. zaświadczenia potwierdzające podstawę wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przy wykonywaniu pracy na umowę agencyjną, umowę zlecenia, w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
 8. zaświadczenie z ZUS o okresie za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy
 9. zaświadczenie ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy
 10. osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź świadczenie rehabilitacyjne z ZUS dostarczają decyzję przyznającą i wstrzymującą w/wym. Świadczenie 
 11. w przypadku osób niepełnosprawnych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 12. akty urodzenia dzieci 
 13. zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, jeżeli osoba zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko powyżej 18-go roku życia kontynuujące naukę.