[STRONA GŁÓWNA] | Aktualnie przeglądasz: Centrum Aktywizacji Zawodowej » Instrumenty Rynku Pracy » Programy » Staż

Staż

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Na staż są kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art.49 Ustawy tj.

 1. bezrobotni do 25 roku życia,
 2. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt.2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 7. bezrobotni niepełnosprawni.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt. 1, a osoby bezrobotne z art. 49 pkt. 2 - 7 na okres od 3 do 6 miesięcy.

Program stażu określa:

 • nazwę zawodu lub specjalność, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem wykształcenia i stanowiska jakie opiekun zajmuje.

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, w tym skierowanie na wstępne badania lekarskie;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przyczynach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zasadach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbywanie stażu w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Pliki do pobrania:

 

1. Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych