[STRONA GŁÓWNA] | Aktualnie przeglądasz: Centrum Aktywizacji Zawodowej » Instrumenty Rynku Pracy » Programy » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

PUP w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować prace interwencyjne. Za zatrudnienie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy pracodawca uzyskuje refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.


Do prac interwencyjnych kieruje się grupę bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia,
 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 7. bezrobotnych niepełnosprawnych.

Jednocześnie osoby kierowane do pracodawców będącymi odbiorcami pomocy publicznej muszą znajdować się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 lub 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

a. Przez pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji rozumie się osobę która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego
 • jest w wieku ponad 50 lat
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu, co najmniej jedną osobę
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe

 

b. Osoby znajdujące się w bardzo niekorzystnej sytuacji

 • oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna, przez co najmniej 24 miesiące.

Refundacja prac interwencyjnych dla w/w grupy bezrobotnych obejmuje okres 6 miesięcy.


Warunki, które musi spełnić pracodawca:

 • pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa w PUP wniosek zawierający dane pracodawcy, liczbę bezrobotnych, niezbędne kwalifikacje, miejsce i rodzaj prac, wysokość proponowanego zatrudnienia,
 • o współpracę w ramach aktywizacji osób bezrobotnych mogą ubiegać się tylko pracodawcy, którzy:

- nie posiadają zaległości wobec ZUS i US,
- nie są w stanie likwidacji lub upadłości.

 • prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych nie grozi z tego powodu likwidacja lub upadłość,
 • prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

- partiami lub organizacjami politycznymi,
- posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
- organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
- organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
- urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
- kościołami lub związkami wyznaniowymi,
- przedstawicielstwami obcych państw.


Warunki refundacji:
Pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Wysokość refundacji, jaką otrzymuje pracodawca określona jest w umowie zawartej z urzędem.

Refundacja jest dokonywana, co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS.
Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych jest pomocą publiczną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

DRUK DO POBRANIA:
1. Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS